1. Prosjekt Introduksjon

2. Programmering

Programmering innebærer at vi organiserer alle kjente premisser som kan være relevante for prosjektet. Premisser som vindretning, solforhold og landskapsformasjoner er naturgitte, hvorimot vilkår som byggehøyde, bredde og form er definert av myndighetene. De premissene man selv råder over er selve romprogrammet. I samarbeid med kunden går vi grundig inn i de behov og ønsker kunden har for de enkelte rom, både i forhold til størrelse, utforming og funksjon.

3. Designfase

Vi har en analytisk tilnærming til designoppgaven. Basert på resultatet av prosjektprogrammet fra programmeringsfasen blir hver funksjon plassert i sin optimale posisjon. Byggets arkitektoniske utrykk blir et logisk resultat av de tidligere fasene. Designmetoden er velkjent og betegnes ofte som FFF, Form Follows Function. Når skisseprosjektet begynner å ta form avholdes et presentasjonsmøte med kunden. Da kommer kunden med eventuelle innspill før skisseprosjektet ferdigstilles.I de fleste prosjektene er det hensiktsmessig å avholde forhåndskonferanse med byggesaksavdelingen når prosjektet begynner å ta form, spesielt dersom prosjektet medfører behov for dispensasjon. Hensikten er å skape forutsigbarhet, og gjøre seg kjent med kommunes holdninger til saken

4. Søknadsfase

Når skisseprosjektet foreligger, begynner prosessen med å utarbeide dokumentasjonen for den kommunale byggesøknaden. I tillegg til å fylle ut søknadsskjema, oppgraderes tegninger med relevant informasjon og nødvendige saksutredninger utarbeides. Før søknaden kan sendes inn til kommunal behandlinga må det nabovarsels. Naboer har 14 dager til å komme med eventuelle merknader. Alle merknader kommenteres, og vedlegges søknaden ved innsendelse. I noen tilfeller justeres prosjektet på bakgrunn av innkomne merknader. Når merknadene er kommentert og prosjektet eventuelt justert, sendes søknaden inn for kommunal behandling.

5. Detaljeringfase

Når kommunal godkjenning foreligger starter detaljeringsprosessen. Oppgaven går ut på å definere alle deler av leveransen fra alle faggrupper. I tillegg til at det utarbeides detaljerte tegninger lages det beskrivelser for tømmerarbeider, rørarbeider, ventilasjonsarbeider etc. Dette danner grunnlaget for innhenting av pristilbud fra ulike byggefirma. De innkomne pristilbudene vurderes, før leverandør blir valgt av kunde.

6. Byggefase

Før selve byggearbeidene kan starte, må det søkes om igangsettingstillatelse hos kommunen. Sammen med søknad om igangsetting, sendes det inn informasjon om hvem som skal være ansvarlige foretak for selve byggingen. Under byggeprosessen avholdes det jevnlige møter for å holdes orientert om fremdrift og prosess, samtidig som man kan komme med innspill på resultatet. Normal byggetid for en enebolig er 12-14 måneder.

7. Ferdigattest

Før bygget kan tas i bruk, må det søkes om ferdigattest hos kommunen. Dersom mindre deler av bygget ikke er ferdig, er det mulig å søke om midlertidig brukstillatelse. Forutsetningen for dette er at byggets hovedfunksjoner er fungerende, og at bygget er tilstrekkelig personsikret. Typiske arbeider som gjenstår kan være fasademontasje, opparbeidelse av utomhusanlegg, ferdigstille garasje etc. Når alle byggearbeider er avsluttet søkes det om ferdigattest.